sri panja sab

گردوارہ پنجہ صاھب

گردوارہ سری پنجہ صاحب
حسن ابدال ضلع اٹک پاکستان